قانون جهان هستی برشدن است، فقط کافی است در مسیر رسیدن به خواسته‌هایتان گام‌های محکمی بردارید.