می تونی بحث درباره پایه و اساس اعتماد به نفس چگونه شکل می گیرد؟ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!