آرشیو برچسب های: ترس از قضاوت اشتیاه

ترس از قضاوت دیگران دشمن هدف گذاری

ترس از قضاوت دیگران در 21 روز

آیا دائم در حال بررسی اطراف هستید و به نگاه های دیگران توجه می کنید؟ آیا نگران هستید دیگران در مورد تان چه فکری می کنند؟ آیا از قضاوت های غلط دیگران در مورد خودتان نگرانید؟ آیا اجتماع گریز و گوشه گیر شده اید؟ ترس از قضاوت دیگران یکی از خطرناک ترین باورهای محدود کننده […]