آرشیو برچسب های: عدم پذیرش مسئولیت هدف

عدم پذیرش مسئولیت هدف و شکست در هدف گذاری

عدم پذیرش مسئولیت

هر تصمیمی که می گیرید و یا هر رفتاری که خواسته یا ناخواسته انجام می دهید، پیامدهایی دارد. این پیامدها همیشه خوشایند نیستند و عواقبی دارند. آیا عواقب کارهای خود را می پذیرید یا به دنبال مقصر هستید؟ اگر نمی توانید مسئولیت و عواقب تصمیمات خود را بپذیرید هرگز به هدف نمی رسید. افراد مسئولیت […]